Katytė

Rainà katýtė,
Juodà nosýtė,
Ilgì ūsẽliai,
Riestì nagẽliai.
Ausýtės stãčios,
Akýtės plãčios,
Kojýtės báltos
Ir̃ visàd šáltos.

OŽELIS KVAIŠELIS

Vaikùčiai zuikùčiai
Tõli pagirỹ
Nuõ sèno gyvẽno
Senùkai gerì.
Turė́jo namẽlį
Šiaudų̃ stogeliù
Ir̃ báltą ožẽlį
Riestù rageliù.

DEŠIMT PAUKŠČIŲ TUPI

Dẽšimt paũkščių tùpi
Suskaičiúot mùms rū̃pi;
Šìtas paũkštis – žvirbliùkas,
Šìtas paũkštis – nykštùkas,
Šìtas paũkštis – strazdẽlis,
Šìs – perkū́no ožẽlis,
Šìtas paũkštis – gegùtė,
Šìtas paũkštis – kukùtis,
Šìtas paũkštis – dagìlis,
Šìtas paũkštis – kikìlis,
Šìtas paũkštis – kíelė,
Õ šìs – volungė̃lė.
Nà õ čià erẽlis pìktas ir̃ plėšrùs,
Greĩt paukštẽliai į̃ namùs!