Šiojè núotraukoje yrà šeimà.
Mótina sė́di kairėjè. Jõs var̃das Marià. Jái trìsdešimt vienerì mẽtai.
Tė̃tis yrà dešinėjè. Jõ var̃das Paũlius. Jám trìsdešimt penkerì mẽtai.
Jų dukrà sė́di añt sòfos. Jõs var̃das Agnè. Jái dvejì metùkai.
Sūnùs añt žìrgo. Jõ var̃das Sáulius. Jám penkerì mẽtai.
Ùž sofos stóvi senẽlis, tetà ir̃ dė̃dė.
Senẽlio var̃das Michaelas. Jám peñkiasdešimt penkerì mẽtai.
Mãno tetõs var̃das Undita. Jái kẽturiasdešimt mẽtų.
Dė̃dės var̃das Ulris. Jám taĩp pàt kẽturiasdešimt mẽtų.